Bangla Choti

Bangla Choti

Rimu Apu

loading...


Font SutonnyEMJ is required to view this post , please download it from the link on the right side and install it on your pc.

wigy Avcv‡K Avwg Pz‡`wQ bv Dwb Avgv‡K Pzw`‡q wb‡q‡Qb ejv gymwKj †h Kqw`b Dwb Avgv‡`i evwo wQ‡jb cÖwZw`b Kg K‡i n‡jI 5†_‡K 6evi Avgvi †avb Dbvi gy‡L Avi ¸‡` wb‡q‡Qb| Dwb KZUzKz Avivg †c‡q‡Qb hvwb bv Z‡e Avgvi Rxe‡bi GUvB cÖ_g bvix myK|Dwb GmGBPwm cixLv Avgv‡`i evox †_‡K w`w”Q‡jb | Avwg Dbvi eq‡mi cvP Qq eQ‡ii †QvU n‡jI Dwb Avgvi mv‡_ e›`yi gZ AvPib Ki‡Zb | cÖ_g †h w`b Dbvi mv‡_ Avgvi ‡`ŠwnK wgjb nq †m w`b Gi NUbv AvRI Avwg fyj‡Z cvwiwb mÜv †ejv Dwb Avgv‡K †W‡K wb‡q Bs‡iRx co‡Z em‡jb | Avgvi gvJgv Av_r Dbvi gv G‡m Avgvi gv_vq Av‡bK nvZ eywj‡q w`‡jb Avi wigy Avcv‡K ivM‡Kv‡i ej‡jb Avwg wigy Avcvi †P‡q †QvU Av_‡Pv wigy Avcvi Avgvi Kv‡PB co‡Z n‡”Q GUv KZ j¾vi welq| gvHmve P‡j hvIi ci Avgiv Bs‡iRxi wewfbœ welq wb‡q Av‡jvPbv KiwQ Ggb mgq Kv‡i›U P‡j †Mj AvÜKv‡i wigy Avcv Avgvi Dci G‡m co‡jb Avgvi Wvb nv‡Zi Dci Dbwi evg cv‡ki `yawU G‡m av°v †Lj Avwg GKwU Lye myÏi AbyfywZ †cjvg | Avwg av°v w`‡q Dbv‡K DVv‡bvi mgq Avi GKevi Dbvi `y‡ai mv‡_ av°v‡Lj Avgvi nvZ | wKQzLb ci gvJmve ggevwZ w`‡q ‡M‡jb | 

Bangla Choti   Apuke jevabe chudlam

Avwg j¾vq wigy Avcvi w`‡K ZvKvwQjvgbv nVvr Dwb Avgv‡K ej‡jb Avwg †Zvi wK nB ej‡Zv Avwg j¾vq ejjvg †eAvBb , Dwb ej‡jb Gi Av_r eywSm ? Avwg ejjvg bv Dwb ej‡jb hvi mv‡_ †eAvBwb KvR Kiv hvq Zv‡K †eAvBb e‡j GB e‡j Dwb `iRv AvU‡K w`‡jb Ges Avgvi mvg‡b G‡m em‡jb Ges ej‡jb Avgvi Lye Mig jvM‡Z‡Q †Zvi jvM‡Z‡Q ? Avwg ÕbvÕ ejvi Av‡M Dwb Dbvi civ B¯‹v‡Ui Dc‡i AvskwU Ly‡j †dj‡jb Avgvi †PvK `y‡Uv‡Zv Qvbv eov Dbvi eª Lyjvi Rb¨ Avgvi w`‡K wcU w`‡q ej‡jb eª Uv †Lvj Avgvi m¤¢veZ ZLb gv_v NyiwQj Dwb Avgvi w`‡K Ny‡i †PvLucvwK‡q ej‡jb wK‡i Lywjkbv †Kb | Gi ci Dwb wb‡RB Lyj‡jb Ges Avgvi mvg‡b G‡m ej‡jb Avwg hvwb ZzB Gi Av‡M ‡Kvb †g‡qi `ya †`wLmwb ZvB j¾v cv”Qxm †bGKUv a‡i‡`L Av‡bK gRv Dwb g‡b K‡iwQ‡jb Avwg nq‡Zv Gi Av‡M‡Kvb †g‡qi `ya †`wLwb, wKš‘ mwZ¨Kv‡i Ggb Kv‡iv `ya bv †`L‡jI eÜz‡`i mv‡_ Av‡bK eyjywdwj‡g Av‡bK †g‡qi `ya †`‡LwQ | Avwg Av¯—v †Kv‡i Dbi GKUv `ya †`v‡i Pvc w`jvg Gi ci Dwb Avgvi gy‡L Dbvi VU WywK‡q w`‡jb Ggb mgq gvJmve WvKw`‡jb evwni †_‡K wK †i †Zviv Lvwebv Av‡bK ivZ n‡q‡Q †L‡Z Avq Gi ci Dwb Avgvi †Vv‡U GKUv Kvgi w`‡q ej‡jb AvR iv‡Z †Zvi i“‡gi `iRv †Kvjv ivwLm | Gici LvIqv`vIqv †k‡l i“‡g G‡m ï‡q ï‡q †avb †LPwQ Avi ï‡q ï‡q wigy Avcvi K_v wPš—v KiwQ Ggb mgq wigy Avcv N‡i Wy‡K `iRv e›` Ki‡jb Ges Avgv‡K †Rvwi‡q a‡I my‡q ci‡jb Avgvi †VvU GZ‡Rv‡I Pzk‡Z jvM‡jb †h Avgvi gy‡Li jvjv ¸‡jv Dbvi gy‡L P‡j hvPwQj | Avwg Av‡¯— K‡i Dbvi `ya wUcwQ Avi bybyUv a‡i bvivPviv KiwQ | Dwb Avgv‡K ej‡jb Dbvi Rvgv Kvci Ly‡jw`‡Z Avwg ZvB Kijvg Gi ci Dwb Avgvi jy½x DPzK‡i Avgvi †avbUv gy‡Lwb‡q Pzm‡Z jvM‡jb wKQzLb ci Avgvi gvj †Lv‡m †Mj Gi ci Dwb Avgv‡K Dbvi `ya †L‡Z ej‡jb Gici Avwg Dbvi `ya †Lj‡Z jvMjvg †hgb eyjywdwj‡g †`‡LwQ | Gici Dwb Avgvi †avb Dbvi †fv`vq WyKz‡Z ej‡jb GiKg cÖvq ivG 5Uv chš— Pj‡jv | Gici cÖvq Avwg Avi Dwb Gfv‡e ¯^vgx ¯—x n‡q †hZvg cÖwZ iv‡G Ggb wK Dbvi we‡qi c‡I gv‡S gv‡S dvKv †c‡j Gme KiZvg wKš‘ Dwb GLb G‡gwiKvq cÖvq gv‡S gv‡S Dwb Avgvi mv‡_ †dv‡b ‡m• K‡i |

Bangla Choti   Boro apu ar ami

Updated: জানুয়ারী 31, 2011 — 9:57 পূর্বাহ্ন

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।

Bangla Choti © 2017 Frontier Theme